Hủy

Thành lập trung tâm nghiên cứu Blockchain “GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS”

Với mục tiêu đẩy mạnh những nội dung hợp tác mà hai bên đã cùng nhau ký kết vào tháng 4/2020 cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện giữa Geleximco và KardiaChain, cả hai đã và đang tập hợp tất cả các nguồn lực với mục tiêu lâu dài nhằm đưa KardiaChain trở thành nền tảng blockchain chính cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn cả các nước Đông Nam Á khác.

Thứ tư, 09/12/2020

With the aim of promoting the cooperative contents that the two parties signed together in April 2020 as well as strengthening the strategic and comprehensive partnership between Geleximco and KardiaChain, both parties have been gathering all resources with a long-term goal to make KardiaChain the major blockchain platform for businesses not only in Vietnam but also in other Southeast Asian countries.

Thành lập trung tâm nghiên cứu Blockchain

Vào tháng 11/2020, KardiaChain và Geleximco thúc đẩy hợp tác toàn diện bằng việc cùng nhau thành lập trung tâm nghiên cứu Blockchain “GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS”.  Trung tâm nghiên cứu sẽ thực hiện việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp ưu việt nhất cho lĩnh vực kinh tế như bất động sản và công nghệ định danh để từng bước đưa các ứng dụng blockchain vào các doanh nghiệp thành viên của Geleximco nói riêng và các doanh nghiệp trên thị trường nói chung. Thêm vào đó, GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS cũng sẽ là đơn vị nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm và ứng dụng phi tập trung trên nền tảng blockchain của KardiaChain.

In November 2020, KardiaChain and Geleximco fostered a comprehensive cooperation by jointly establishing the Blockchain Research Center “GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS.” The research center will undertake research and development of the most preeminent methods for economic sectors such as real estate and identity technology to gradually enable blockchain applications into Geleximco’s subsidiary companies in particular and businesses in other markets in general. In addition, GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS will also be the research and testing unit for decentralized products and applications based on the KardiaChain blockchain platform.

Thành lập trung tâm nghiên cứu Blockchain

Các dự án trọng tâm mà trung tâm nghiên cứu blockchain sẽ thực hiện trong thời gian tới có thể kể đến như Ứng dụng Real Estate Tokenization (RET) giúp tiến hành giao dịch gọi vốn trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ xác minh danh tính kỹ thuật số phi tập trung DID. GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS không những phát triển công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế mà còn phát triển đào tạo đội ngũ kỹ sư blockchain Việt Nam.

The key projects that the blockchain research center will undertake in the near future include Real Estate Tokenization (RET) application that helps conduct fundraising transactions in the field of real estate and Decentralized Identifier (DID) technology. GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS not only develops technology in economic fields but also flourishes a team of Vietnamese blockchain engineers.

Với đội ngũ kỹ sư blockchain và chuyên gia tư vấn kinh tế hàng đầu đến từ Geleximco và KardiaChain, hai đơn vị tin rằng đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình “Quốc dân hoá Blockchain”. Sứ mệnh của trung tâm nghiên cứu Blockchain “GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS” là tối ưu hóa cơ sở hạ tầng toàn cầu để giải quyết các vấn đề quốc tế hiệu quả hơn nhiều các hệ thống hiện hành trong bối cảnh hiện nay.

With a team of blockchain engineers and leading economic consultants from Geleximco and KardiaChain, the two parties believe that this is an important step in the process of “Blockchain nationalization”. The mission of the Blockchain research center “GELEXIMCO - KARDIA BLOCKCHAIN LABS” is to optimize the global infrastructure to address international problems much more efficiently than existing systems in the current context.

Website: https://kardiachain.io/

 

Các tin liên quan