Chi nhánh

1. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Quảng Ninh 

2. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Cần Thơ 

3. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Miền Nam 

4. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Hòa Bình 

5. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây 

6. Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tại Thái Bình