Công ty liên doanh, liên kết

1. Công ty CP Hà Phong

2. Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS)

3. Công ty CP Đầu tư & XD Quốc tế VIGEBA 

4. Công ty CP Geleximco Yên Bình

5. Công ty CP Thương mại SOFIA

6. Công ty CP Đức Cao

7Viện Quản trị nhân sự An Bình

8. Công ty CP Từ Liêm Trường Hải

9. Công ty CP Tân Hoàng Cầu